എന്തുകൊണ്ട് മലയാളി ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നില്ല?

Download PDF

‘ഒരു തുറിച്ചുനോട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന അസ്വസ്ഥത മുതല്‍ ബലാല്‍സംഗത്തിലേക്കും കൊലയിലേക്കും നയിക്കാവുന്ന
സാഹചര്യങ്ങള്‍ വരെ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഭയത്തോടെയാണ് കേരളത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ‘
സദാചാര വേട്ടയുടെ ഇരകളായിത്തീര്‍ന്ന പെണ്ണനുഭവങ്ങളുടെ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുന്നു