സൈക്കിളിലെ സംഗീതം

Download PDF

സൈക്കിളോടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേക താളത്തില്‍ വിവിധ സംഗീത ഉപകരണങ്ങള്‍ ആലപിക്കുന്ന, യൂറോപ്പിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള സൈക്കിള്‍ ബാന്‍ഡ് സംഘവുമൊത്തുള്ള അനുഭവങ്ങളുമായി രാജു റാഫേല്‍