വളര്‍ച്ചയുടെ പ്രത്യശാസ്ത്രം പൊളിച്ചെഴുതപ്പെടുന്നു

Download PDF

കേരളീയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകനായ ആന്ദ്രെ ഗോര്‍സിന്റെ ‘ഇക്കോളജി രാഷ്ട്രീയം തന്നെ’ (Ecology As Politics) എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പരിഭാഷകന്‍