ഒരു റ്റോമോ സ്‌കൂള്‍ അനുഭവം

Download PDF

ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിന്റെ രൂപത്തില്‍ സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ സ്വപ്നങ്ങള്‍ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുകയും ചില കുഞ്ഞുമനസ്സുകളെയെങ്കിലും വഴിമാറി ചിന്തിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അനുഭവം വിവരിക്കുന്നു