കണ്ണീരുപ്പുപുരട്ടാതെന്തിന് ജീവിതപലഹാരം

Download PDF

യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളുടെ പല പുറങ്ങള്‍ നോക്കിക്കാണാതെയുള്ള ഒരു പകല്‍ക്കിനാവ് നിര്‍മ്മാണം ടോടോചാന്‍ ആസ്വാദനങ്ങളില്‍ നേര്‍ത്ത നിലാവലപോലെ മൂടിനില്ക്കുന്നുണ്ടോ? പഠനം പാല്‍പ്പായസ’മാണോ? ടോട്ടോ-ചാന്‍ വായനയില്‍ വന്ന ചില അപകടങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു