കൂടുന്ന ഇന്ധനവില കുറയുന്ന പൊതുവാഹനങ്ങള്‍

Download PDF

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന കാലത്തെ അനുയോജ്യമായ ഗതാഗതരൂപമെന്ന നിലയില്‍ പൊതുഗതാഗതത്തിനും യന്ത്രരഹിത വാഹനങ്ങള്‍ക്കും പ്രാമുഖ്യം കൈവന്നിട്ടും ഭരണകൂടത്തിന്റെ നയങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുന്നില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിയുടെ പ്രതിസന്ധി