മണല്‍ത്തറകളുടെ മരണം

Download PDF

ജസീറയുടെ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേരളത്തിന്റെ കടത്തീരങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യാപകമായി മണലെടുക്കുന്നതിന്റെ അതിരൂക്ഷമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു