ബി.ഒ.ടി, 45 മീറ്റര്‍ റോഡിന് വോട്ടില്ല

Download PDF

കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ദേശീയപാതാ വികസനം 30 മീറ്ററില്‍ പരിമിതപ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍
തയ്യാറായിട്ടും അതിനെതിരായിനിന്ന കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും ദേശീയപാത സ്വകാര്യവത്കരണത്തിന് അനുകൂലമായി നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും വോട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ദേശീയപാത സംരക്ഷണ സമിതി ചെയര്‍മാന്‍