കരടായിമാറിയ കരട്‌വിജ്ഞാപനം

Download PDF

ജനവാസമേഖലകളും കൃഷിയിടങ്ങളും തോട്ടങ്ങളും അല്ലാത്ത സംരക്ഷിത വനപ്രദേശം മാത്രം ഇ.എസ്.എ ആക്കുകയാണ്
കസ്തൂരിരംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ കരട് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തില്‍ ഒരു മാറ്റവും
വരുത്താതെ കുറേ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഇ.എസ്.എ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന നടപടിയാണ്.

Tags: