സംവാദം നഗരങ്ങളില്‍ മാത്രമായി നടക്കേണ്ടതല്ല

Download PDF

പ്രത്യേക വേഷത്തില്‍ നടക്കുന്ന, പ്രത്യേക ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുന്നവരാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്ന ചിന്തമാറേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളാണ് യഥാര്‍ത്ഥ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍.