അധികാരം അടിത്തട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ആദ്യചുവട്‌

Download PDF

ജനങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരം നല്‍കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി വരുമ്പോഴാണ് ജനകീയ സമരങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത്. ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരം നല്‍കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനായാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.