തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ജനകീയസമരപക്ഷത്ത് നിന്നും

Download PDF

പാരിസ്ഥിതിക വിനാശങ്ങള്‍ക്കും വിഭവ ചൂഷണത്തിനും അഴിമതിക്കും അവകാശലംഘനങ്ങള്‍ക്കും എതിരായി ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന ജനകീയസമരങ്ങള്‍ 2014ലെ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ഇലക്ഷനിലും ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാന്‍ കഴിയും വിധം കരുത്താര്‍ജ്ജിരിക്കുന്നു. പരിമിതികളും അഭിപ്രായഭിന്നതകളും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും പ്രചരണവും പ്രതീക്ഷനല്‍കുന്നുണ്ട്.