കാറ്റ് അഴിച്ചുകളയേണ്ടുന്ന ആയുധവണ്ടികള്‍

Download PDF

പ്രമേയത്തില്‍ മാത്രമല്ല, മൂലധന സമാഹരണത്തിലും ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ സിനിമ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിലും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകള്‍ സ്വീകരിച്ച ‘ക്രൈം നമ്പര്‍ 89’ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ പനോരമയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല?