പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കാതെ ഇനി ഖനനം തുടരാന്‍ പാടില്ല

Download PDF

പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകന്‍