പമ്പാ-അച്ചന്‍കോവില്‍-വൈപ്പാര്‍ ലിങ്ക് കനാല്‍: കാടും പുഴയും കുട്ടനാടും മുടിക്കാന്‍ ഒരു പദ്ധതി

Download PDF

അനിയന്ത്രിത മണല്‍ ഖനനം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ മൂലം ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ
ഊര്‍ദ്ധശ്വാസം വലിച്ചുകഴിയുന്ന പമ്പാ, അച്ചന്‍കോവില്‍ നദികളുടെ ചരമഗീതം കുറിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ദേശീയ നദീബന്ധന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്ന്