ഭരണകൂടം ആരെയാണ് ഭയക്കുന്നത്?

Download PDF

2014 ഡിസംബര്‍ 22 അര്‍ദ്ധരാത്രിയില്‍ കേരളീയത്തിന്റെ ഓഫീസിലുണ്ടായ അകാരണമായ പോലീസ് റെയ്ഡിനെ തുടര്‍ന്ന് എഴുതുന്നത്.

Tags: