കേന്ദ്രീകൃത അധികാരത്തെ ചെറുത്ത തൃണമൂല്‍ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍

Download PDF

ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിലെ അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തെ
ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള തൃണമൂല്‍
പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വിശദമാക്കുന്നു.