ജൈവകൃഷിയേക്കാള്‍ ഭേദം രാസകൃഷി എന്നാണോ?

Download PDF

കൃഷിയുടെ അവസാന ശാസ്ത്രമാണ് സുഭാഷ് പലേക്കര്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചെലവില്ലാ പ്രകൃതികൃഷി എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റ് പരമ്പരാഗത ജൈവകൃഷി മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം അപകടകരമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഏകപക്ഷീയ വാദികളുടെ പൊള്ളത്തരം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.