കിഴക്കമ്പലം ട്വന്റി-ട്വന്റി: ഈ കോര്‍പ്പറേറ്റ് ജനാധിപത്യം ആരെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്?

Download PDF

എറണാകുളം കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലും രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷനുകളിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ കിഴക്കമ്പലം
സീറ്റിലും മത്സരിക്കുകയാണ് കിറ്റക്‌സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ രണ്ടര വര്‍ഷം മുന്‍പ് രൂപീകൃതമായ സംഘടനയായ ട്വന്റി-ട്വന്റി. കോര്‍പ്പറേറ്റ് സോഷ്യല്‍ റസ്‌പോണ്‍സിബിലിറ്റി പരിപാടികളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയാധികാരം കയ്യടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ട്വിന്റി-ട്വന്റി
ജനാധിപത്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന്