പീക്ക് ഓയില്‍ (എണ്ണ ഉത്പാദനത്തിലെ പാരമ്യത)

Download PDF

പരിസ്ഥിതി സമ്പദ്ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികസംജ്ഞകളും – 4