വാക്‌സിനേഷനെ എതിര്‍ക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ, രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങള്‍

Download PDF

വാക്‌സിനേഷനെക്കുറിച്ച് ഏകാധിപത്യ ഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുന്ന ഭരണകൂടവും,
ഔദ്യോഗിക ശാസ്ത്രവും, ചികിത്സാ സ്ഥാപനങ്ങളും മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന സത്യങ്ങളും,
സംവദിക്കാന്‍ സന്നദ്ധമാകാത്ത വസ്തുതകളും ക്രോഡീകരിക്കുന്നു