ഉര്‍വ്വിയെ പുഷ്പിപ്പിക്കും കല

Download PDF

മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തമാണ് കൃഷിയെന്നും പരിസ്ഥിതി നാശത്തിന്റെ തുടക്കം കൃഷിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടെയാണെന്നുമുള്ള ചിന്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരിലടക്കം ഇന്ന് പ്രബലമാണ്. എന്നാല്‍ എന്താണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം? ഭൂമിയിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും സംപുഷ്ടമാക്കുകയുമാണ് കൃഷിയിലൂടെ മനുഷ്യന്‍ ചെയ്തതെന്ന് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.