ഹാദിയ: മതം കുടുംബം സമൂഹം

Download PDF

ഒരു പ്രത്യേകതരം വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളും അതില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും പിന്തുടരുന്ന ഒരാള്‍ മറ്റൊരുതരത്തിലുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അത് ജീവിതചര്യയാക്കി മാറ്റാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയായി മതപരിവര്‍ത്തനത്തെ നമുക്ക് കാണാന്‍ കഴിയാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?