രാസവളങ്ങള്‍ മണ്ണില്‍ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യര്‍ അറിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നു

Download PDF

അശോക്കുമാര്‍ വി. എഴുതിയ ‘രോഗം വിതറുന്ന രാസവളം’ എന്ന പുസ്തകം ഹൃദയം
കൊണ്ട് വായിക്കാന്‍ തയ്യാറായാല്‍ കേരളത്തിന്റെ കാര്‍ഷിക-ആരോഗ്യ-വികസന രംഗങ്ങളില്‍
വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ പൊതുമനസ്സ് രൂപപ്പെടുമെന്ന്.