സ്വതന്ത്രമാദ്ധ്യമങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയില്ല

Download PDF

കോലഴി ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി
തൃശൂരില്‍ എത്തിയ ‘ദ വയര്‍’ സ്ഥാപക പത്രാധിപരുമായി മുഖാമുഖം.