വിസമ്മതിക്കണമെങ്കില്‍ ജീവന്‍തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുമോ?

Download PDF

പൗരന്റെ സ്വാതന്ത്യവും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ സമീപിക്കേണ്ട നിയമവ്യവസ്ഥ പോലും ഇന്ന് എന്തു സുരക്ഷയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്? ദളിതരും സ്ത്രീകളും അവരുടെ അവകാശ
ങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ വ്യവസ്ഥ തന്നെ അവര്‍ക്കെതിരാവുന്നു.