വിസമ്മത പ്രഖ്യാപനം

Download PDF

വിസമ്മതങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലില്‍ അവതരിപ്പിച്ച
വിസമ്മത പ്രഖ്യാപനം