ഭീഷണി നേരുന്ന ഗ്രാമീണ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍

Download PDF

നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന മാദ്ധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാദേശിക റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാരാണ് കൂടുതലായും കൊലച്ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ടറുടെ പ്രദേശം, ജോലിയിലെ ശ്രേണീനില, സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങള്‍ ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകു
ന്നുണ്ട്. എഴുതുന്ന ഭാഷയും വിഷയവും ആക്രമിക്കപ്പെടാനുള്ള സാദ്ധ്യതയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.