ഗതാഗത വികസനം:റെയില്‍വെയുടെ ബദല്‍ സാധ്യതകള്‍

Download PDF

മലിനീകരണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും സുസ്ഥിരവുമായ ഗതാഗതരൂപമെന്ന നിലയില്‍ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ റെയില്‍ ഗതാഗതരംഗത്തെ ബദല്‍ വികസന സാധ്യതകള്‍ എന്തെല്ലാമാണ്?