നിയമത്തിലൂടെ മാത്രം വയലുകള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടില്ല

Download PDF

”വയല്‍ നികത്തല്‍ തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയമായ ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന
സമൂഹമായി കേരളം മാറിയതിനാല്‍ നിയമം മാത്രം മതിയാകില്ല നെല്‍കൃഷി സംരക്ഷിക്കാന്‍.”നെല്‍കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെക്കാലമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന, സേവ് റൈസ് ക്യാമ്പയിനിന്റെ ദേശീയ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്ററായ   എസ്. ഉഷ