വയലുകള്‍ സ്വകാര്യഭൂമിയാണെങ്കിലും പൊതുസ്വത്തായി സംരക്ഷിക്കണം

Download PDF

കേരള ജൈവകര്‍ഷക സമിതിയുടെ മുന്‍ സെക്രട്ടറിയും നെല്‍വയല്‍-തണ്ണീര്‍ത്തട നിയമം സംരക്ഷിക്കാനായി നടത്തിയ വയല്‍രക്ഷാ ക്യാമ്പയിനിന്റെ സംഘാടകനും നെല്‍കര്‍ഷകനുമായ കെ.പി. ഇല്യാസ്‌