വരുമാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നെല്‍വയല്‍പോലും വില്‍ക്കുന്നത്

Download PDF

കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറയായ ചിറ്റൂരിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കെ. കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി