ആകയാല്‍ തത്വചിന്ത ജീവിക്കുകയും അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

Download PDF

ശാസ്ത്രം കൊണ്ടുമാത്രം പരിഹരിക്കാവുന്ന വിഷയമല്ല നൈതികത. അതായത് സകലതിനും ഉത്തരം കൈവശമുള്ള നിയന്താവല്ല ശാസ്ത്രം. ആകയാല്‍ തത്വചിന്ത ജീവിക്കുകയും
അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്
ഷിനോദ്. എന്‍.കെ