കൊറോണയുടെ നാളുകള്‍ കഴിഞ്ഞാലും ഭരണകൂടം ഈ ആധിപത്യം നിലനിര്‍ത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

Download PDF