കേരളീയം April | 2018

വികസനം ലിംഗനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നില്ല

നിയന്ത്രിതമായ വിഭവ ഉപയോഗം ജീവിതശൈലിയാകണം

വികസനം എന്നാല്‍ നിലനില്‍പ്പ് എന്നാകണം

മരുന്നുപയോഗത്തില്‍ മുന്നിലാകുന്നത് വികസനമല്ല

കേരള വികസന മാതൃക പൊളിച്ചെഴുതപ്പെടണം

അപര്യാപ്തത തുല്യമല്ലാത്ത വിതരണം കൂടിയാണ്

അധികാരഘടന മാറേണ്ടതുണ്ട്

നാളേയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരുതലുകള്‍

മാനുഷികത, ശാസ്ത്രീയത, സമത

ഭൗമ നൈതികതയാകണം വികസനത്തിന്റെ കാതല്‍

വികസനം; നിര്‍വ്വചനങ്ങള്‍ പലതാകണം

നിലവിലുള്ള വികസനം സമാധാനപരമായ ഒരു പ്രക്രിയയല്ല

പ്രതിരോധ സംഘങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ചു നില്‍ക്കണം

വികസനം എന്ന മുതലാളിത്ത യുക്തി

വികസനത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം?

Page 3 of 3 1 2 3