ബി ജെ പി അല്ല നവ സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണു അക്കൗസ്ഥ് തുറക്കുന്നത്

Read More

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ആരു വോട്ട് ചെയ്യുന്നു?

Read More

കരിമണലും കോളയും പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍

Read More

തിരികെ വിളിക്കല്‍ ഫലപ്രദമാക്കാന്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനപ്രതിനികളെ തിരികെ വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഈയിടെ മധ്യദേശ് നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമത്തെ ചരിത്രപ്രധാനം എന്നുതന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

Read More

ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ നാനാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍

ജനകീയാസൂത്രണം സര്‍വ്വതല സ്പര്‍ശിയാകണം. ഘടനാപരവും സാങ്കേതികവുമായ ഒരു പ്രശ്‌നമല്ല ഇത്. അധികാരത്തിന്റെയും ഉപഭോഗത്തിന്റെയും ജീവിതശൈലിയുടെയും തലങ്ങള്‍ ഇതിനുണ്ട്.

Read More
Page 4 of 4 1 2 3 4