കേരളീയം January | 2017

കിഴക്കിന്റേതായ ഒരു മതാതീത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി

എന്തുകൊണ്ടെന്തുകൊണ്ടെന്തുകൊണ്ട്?

ആത്മവഞ്ചന വിയര്‍ക്കുന്ന ‘ശാസ്ത്രബുദ്ധികള്‍’

തീവണ്ടി വിദ്യാലയത്തിലൂടെ ഒരു സ്വപ്നസഞ്ചാരം

അന്നത്തെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ദുരന്തം മറുപടി നല്‍കുന്നു

അന്നത്തെ സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ദുരന്തം മറുപടി നല്‍കുന്നു

അവസാനത്തെ കല്ല്‌

അവസാനത്തെ കല്ല്‌

പരിണമിക്കുന്നവര്‍ പ്രകാശം പരത്തുന്നു

ഓര്‍മ്മകളിലെ പുഴത്തീരം

ട്രാക്ടര്‍ ചാണകമിടുന്ന ഒരു വിഷുക്കാലം

വിഷമരണം അല്ലെങ്കില്‍ പട്ടിണി മരണം

നീര്‍ത്തടാധിഷ്ഠിത വികസനമോ…? അതെന്തുഭാഷ!?