കേരളീയം October | 2012

നര്‍മ്മദയിലെ ജലസത്യഗ്രഹം

നര്‍മ്മദയിലെ ജലസത്യഗ്രഹം

നര്‍മ്മദ സമരം 25 വര്‍ഷങ്ങള്‍

ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതിയ നര്‍മ്മദ സംസ്‌കാരം

നര്‍മ്മദ എന്റെ സര്‍വ്വകലാശാല

ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിപോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല

യുവസമൂഹം സമരത്തിനൊപ്പമുണ്ട്‌

അഴിമതിക്കാര്‍ക്കെതിരെ ഒന്നിക്കണം

പൊരുതുക എന്നതാണ് പ്രധാനം

മൂലധനതാത്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് താക്കീത്‌

സമരപ്രവര്‍ത്തകന്‍ രൂപപ്പെട്ട വഴികള്‍

അഹിംസയ്ക്ക് അര്‍ത്ഥം നല്‍കിയ സമരം

സമരം തന്നെ ജീവിതം

നര്‍മ്മദ സമരമൊഴുകിയ 25 വര്‍ഷങ്ങള്‍

എല്ലാം മുങ്ങി മരിക്കുമ്പോള്‍ നര്‍മ്മദയില്‍ നിന്നും

നര്‍മ്മദാ സമരം സുപ്രീം കോടതിയും അംഗീകരിക്കുന്നു

നര്‍മ്മദയില്‍ നിന്ന് ഒരഭ്യര്‍ത്ഥന