കൊക്കകോളയും ദൈവനിന്ദയും

Read More

ചില്ലറ ക്ഷാമം: സാധാരണക്കാരന് ഒരു ദുരിതം കൂടി

| | Uncategorized

Read More

കേരളത്തിലെ കര്‍ഷകര്‍ പിച്ചതെണ്ടേണ്ടിവരുമോ

ഇന്ത്യാ-ശ്രീലങ്ക കരാര്‍ അനുസരിച്ച് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് അവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ കഴിയും.

Read More