ജീവന്റെ ഭൂമി ജീവനുള്ള ഭൂമി

ഒരുവിധമെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ച്, ആത്മാവിന്റെ ശൂന്യതയിലും ഏകാന്തതയിലും ഉഴലുന്ന മനുഷ്യന്‍ ജീവലോകത്തിന്റെ സംയുക്തലയത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി ഈ വ്യസനത്തില്‍നിന്നും കരകയറാന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്ന് എസ്. ശാന്തി

Read More

ജീവന്റെ ഭൂമി, മനുഷ്യന്റെ ലോകം, ജീവന്റെ നിലനില്‍പ്പ്, മനുഷ്യന്റെ നിയതി

ജൈവപരിണാമപ്രക്രിയയില്‍ ഈയടുത്ത കാലത്ത് ജന്മംകൊണ്ട മനുഷ്യന്‍ എന്ന സ്പീഷീസിന്റെ ജീവനധര്‍മ്മം
എന്തായിരിക്കും? അതുകണ്ടെത്തുന്നതു വരെ നാമീ ഭൂമിയില്‍ നിലനില്‍ക്കാന്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പ്രകൃതിക്ക് ക്ഷതം
വരുത്തുന്നതേ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ

Read More

നഗരമാലിന്യങ്ങല്‍ വളമാക്കിമാറ്റുന്നതില്‍ എന്താണു തെറ്റ്?

| | Uncategorized

Read More

നഗരമാലിന്യങ്ങള്‍ വളമാക്കിമാറ്റുന്നതില്‍ എന്താണ് തെറ്റ്?

| | Uncategorized

Read More