കേരളീയം ആരുടെ ഏജന്റ്?

“പാരിസ്ഥിതിക സാക്ഷരതയുണ്ടെന്ന് കരുതേണ്ടുന്ന കേരളീയം പൊലൊരു മാസിക അതിന് കൂട്ടുനില്‌ക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. കേരളീയമാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്. ” എ.കെ. രവീന്ദ്രന്‍
പ്രതികരണത്തിന് മറുപടി – പത്രാധിപര്‍, കേരളീയം

Read More