കരുതിവെച്ച ഒരിലച്ചോറ്‌

കരുണാകരന്റെ കാലത്തെ ഭരണകൂട ഭീകരതകള്‍ കേരള സമൂഹത്തിന്റെ കൂട്ടമറവിയിലേക്ക് വഴുതി വീഴാതെ സൂക്ഷിച്ചതില്‍ മകന്‍ രാജനെ തേടിയുള്ള
ടി.വി. ഈച്ചരവാര്യരുടെ അന്വേഷണങ്ങള്‍ നിര്‍ണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.
അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ ഹിംസകള്‍ സമൂഹത്തിന് മുന്നില്‍ തുറന്ന് കാട്ടിയ ഈച്ചരവാര്യരുടെ ‘ഒരച്ഛന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍’
എന്ന പുസ്തകത്തിലെ അദ്ധ്യായം വീണ്ടും വായനയ്ക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

Read More

ഒരച്ഛന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകളില്‍ നിന്ന്

Read More