സെക്‌ടേറിയന്‍ മനോഭാവം ശരിയല്ല

വിശാലമായ ഒരു ജനകീയാടിത്തറയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം, ജനാധിപത്യം, ഭരണസംവിധാനങ്ങള്‍, നിയമവാഴ്ച തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമെ അര്‍ത്ഥവത്തായ ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ എന്ന് ഡോ. ഇ. ദിവാകരന്‍

Read More

ആസന്ന മരണമായ രോഗികള്‍ക്ക് ആത്മീയ പരിചരണം

Read More