നിരന്തര വളര്‍ച്ചയല്ല, മാനവികതയുടെ വളര്‍ച്ച

പങ്കുവയ്ക്കലിന്റെ അടിസ്ഥാനം ലാഭമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിക്ക് ഒരിക്കലും നീതിക്ക് വേണ്ടി നില്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ലക്ഷ്യത്തെയും ഉപകരണത്തെയും സംബന്ധിച്ച നിലനില്‍ക്കുന്ന സന്ദേഹങ്ങള്‍ ആത്യന്തികമായി നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.

Read More