ഞങ്ങള്‍ സംസാരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ വികസനത്തെക്കുറിച്ച്

കാര്‍ഷികമേഖലയില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നതിന് പകരം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള്‍ കുഴിച്ചെടുത്ത് കടന്നുകളയാന്‍ കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍ക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നാം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മുന്‍ഗണന? എന്താണ് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നത്?

Read More