ഭാരതപ്പുഴ ചരിത്രം, വര്‍ത്തമാനം, അതിജീവനം

Read More

ഭാരതപ്പുഴ ചരിത്രം, വര്‍ത്തമാനം അതിജീവനം

ജൂണ്‍ 6, 7 തിയ്യതികളില്‍ തൃശൂര്‍ ‘കില’യില്‍വെച്ച് നടന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായുള്ള ജനകീയ കൂട്ടായ്മയില്‍ ഗ്രൂപ്പ് ചര്‍ച്ചയ്ക്കായി അവതരിപ്പിച്ച സമീപനരേഖ. നാളുകളായി ഭാരതപ്പുഴയോട് ചെയ്യുന്ന അനീതികള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുത്തലുകള്‍ നടത്താനും വിശദമായ കര്‍മ്മപദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപം നല്കാനുമായുള്ള തുടര്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Read More