ദേശീയപാത : പൊതുഇടം, സഞ്ചാരം, സ്വാതന്ത്ര്യം

പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Read More

ഭൂസമരം : അന്തസ്സും അഭിമാനത്തോടെയുമുള്ള ജനാധിപത്യ ജീവിതത്തിനായുള്ള അതിജീവനസമരം

കേരളത്തില്‍ വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്, വിപ്ലവകരം എന്ന് ഏതര്‍ത്ഥത്തിലും വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന താരതമ്യേനെ നിശബ്ദമായി മുന്നേറുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്‌കാരം. ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അത് റിയലെസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയ അല്ല: ആദിവാസി-ദളിത്, ഭൂരഹിത, കര്‍ഷക തൊഴിലാളി സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് കാണുന്നത്.

Read More