കുടുംബപാചകം

വേവിച്ചും വറുത്തും പൊരിച്ചും മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ ശീലിച്ചുകഴിഞ്ഞ മലയാളിക്ക് മുന്നില്‍ വേവിക്കാത്ത, വായ്ക്കും വയറിനും ഗുണം ചെയ്യുന്ന, നാട്ടില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന വിഭവങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Read More