ചെങ്ങറ നല്‍കുന്ന പാഠങ്ങള്‍

കുടിവെള്ളം, പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളുടെ അഭാവം തുടങ്ങിയവയാണ് സമരക്കാര്‍ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍. കുടിവെള്ളത്തിനായി സമരസ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു തോടിനെയാണ് ഇവര്‍ ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളുടെ അഭാവം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

Read More

ചെങ്ങറ നല്‍കുന്ന പാഠങ്ങള്‍

കുടിവെള്ളം, പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളുടെ അഭാവം തുടങ്ങിയവയാണ് സമരക്കാര്‍ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍. കുടിവെള്ളത്തിനായി സമരസ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു തോടിനെയാണ് ഇവര്‍ ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളുടെ അഭാവം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

Read More