അധികാരം സോഷ്യലിസം: ദാര്‍ശനിക-പ്രായോഗിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

കലാപം ഇന്നും മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നവര്‍ സോഷ്യലിസം എന്ന വാക്കിനെ ഒരു പ്രതീകമെന്ന
നിലയിലും, രാഷ്ട്രീയവും ആത്മീയവുമായ പ്രതിരോധമെന്ന നിലയിലും തിരിച്ചുകൊണ്ടു
വരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പരമ്പരാഗത ഓര്‍മ്മകളുടെ നിര്‍ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ യൂത്തുഡയലോഗ് എന്ന കൂട്ടായ്മ സോഷ്യലിസം എന്ന വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അദ്ഭുതമായി. യൂത്ത്
ഡയലോഗിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പയ്യന്നൂരില്‍ നടന്ന ‘സോഷ്യലിസം ഇന്ന്’ എന്ന സംഗമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരാലോചന.

Read More

അധികാരം സോഷ്യലിസം: ദാര്‍ശനിക-പ്രായോഗിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

കലാപം ഇന്നും മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നവര്‍ സോഷ്യലിസം എന്ന വാക്കിനെ ഒരു പ്രതീകമെന്ന നിലയിലും, രാഷ്ട്രീയവും ആത്മീയവുമായ
പ്രതിരോധമെന്ന നിലയിലും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പരമ്പരാഗത ഓര്‍മ്മകളുടെ നിര്‍ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ യൂത്തുഡയലോഗ് എന്ന കൂട്ടായ്മ സോഷ്യലിസം എന്ന വാക്ക്
തിരഞ്ഞെടുത്തത് അദ്ഭുതമായി. യൂത്ത് ഡയലോഗിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പയ്യന്നൂരില്‍ നടന്ന ‘സോഷ്യലിസം ഇന്ന്’ എന്ന സംഗമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരാലോചന.

Read More

ആം ആദ്മി പ്രതിഭാസവും ഘടനോത്തരാവസ്ഥയുടെ രാഷ്ട്രീയവും

ഇടതു-വലത് അമൂര്‍ത്ത രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിന്നും ഘടനോത്തര രാഷ്ട്രീയംവ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ ആവിര്‍ഭാവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിശദമാക്കുന്നു.

Read More